5 juli 2006

Veiligheidsadviseur voor het vervoer van gevaarlijke stoffen

Veiligheidsadviseur voor het vervoer van gevaarlijke stoffen

Veiligheidsadviseur voor het vervoer van gevaarlijke stoffen

Examenreglement

(Behalve voor klasse 1 en 7)

Examenreglement

(Behalve voor klasse 1 en 7)

Examenreglement

(Behalve voor klasse 1 en 7)

1. Definitie

In onderhavig reglement verstaat men onder:

koninklijk besluit:

het koninklijk besluit van 5 juli 2006 betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren.

Ministerieel besluit:

Het ministerieel besluit van 5 juli 2006 betreffende de veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen andere dan die van de klasses 1 en 7.

Examen:

Het examen bedoeld in artikel 19 van het koninklijk besluit.

Examencommissie:

De examencommissie bedoeld in artikel 20 van het koninklijk besluit.

ITLB:

Instituut voor wegTransport en Logistiek België v.z.w., Archimedesstraat 5, 1000 Brussel.

Categorieën van gevaarlijke goederen:

De categorieën bedoeld in artikel 12 van het koninklijk besluit.

Examengedeelten:

Gedeelten bedoeld in artikel 19 van het koninklijk besluit.

1. Definitie

In onderhavig reglement verstaat men onder:

koninklijk besluit:

het koninklijk besluit van 5 juli 2006 betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren.

Ministerieel besluit:

Het ministerieel besluit van 5 juli 2006 betreffende de veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen andere dan die van de klasses 1 en 7.

Examen:

Het examen bedoeld in artikel 19 van het koninklijk besluit.

Examencommissie:

De examencommissie bedoeld in artikel 20 van het koninklijk besluit.

ITLB:

Instituut voor wegTransport en Logistiek België v.z.w., Archimedesstraat 5, 1000 Brussel.

Categorieën van gevaarlijke goederen:

De categorieën bedoeld in artikel 12 van het koninklijk besluit.

Examengedeelten:

Gedeelten bedoeld in artikel 19 van het koninklijk besluit.

1. Definitie

In onderhavig reglement verstaat men onder:

koninklijk besluit:

het koninklijk besluit van 5 juli 2006 betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren.

Ministerieel besluit:

Het ministerieel besluit van 5 juli 2006 betreffende de veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen andere dan die van de klasses 1 en 7.

Examen:

Het examen bedoeld in artikel 19 van het koninklijk besluit.

Examencommissie:

De examencommissie bedoeld in artikel 20 van het koninklijk besluit.

ITLB:

Instituut voor wegTransport en Logistiek België v.z.w., Archimedesstraat 5, 1000 Brussel.

Categorieën van gevaarlijke goederen:

De categorieën bedoeld in artikel 12 van het koninklijk besluit.

Examengedeelten:

Gedeelten bedoeld in artikel 19 van het koninklijk besluit.

2. Algemene bepalingen

2. Algemene bepalingen

2. Algemene bepalingen

2.1

De leerstof voor elk examengedeelte wordt bepaald door de examencommissie en wordt door deze laatste meegedeeld aan de diensten of instellingen die de scholingscursussen verstrekken. Bij het bepalen van de leerstof wordt rekening gehouden met aanhangsel III van het koninklijk besluit.

2.2

Het examen kan worden afgelegd in het Nederlands, het Frans of het Duits.

2.3

Het examen kan afgelegd worden voor één of meerdere categorieën van gevaarlijke goederen en voor één of meerdere vervoerswijzen.

2.4

De examens die tot doel hebben om het geldigheidsbereik van het scholingscertificaat uit te breiden tot een andere categorie van gevaarlijke goederen of tot een andere vervoerswijze, mogen gedurende de volledige geldigheidsduur van dit certificaat afgelegd worden. De vervaldatum blijft evenwel dezelfde als die van het certificaat dat men wenst uit te breiden.

2.5

Het ITLB legt datum, uur en plaats vast van het examen en deelt deze gegevens ten minste één week op voorhand mee aan de secretaris van de examencommissie.

3. Bepalingen betreffende de deelname, de inschrijving en de uitnodiging voor het examen

3. Bepalingen betreffende de deelname, de inschrijving en de uitnodiging voor het examen

3. Bepalingen betreffende de deelname, de inschrijving en de uitnodiging voor het examen

3.1

Elke kandidaat die voldoet aan de volgende voorwaarden mag deelnemen aan het examen:

3.1.1

het inschrijvingsgeld voor het examen betaald hebben aan het ITLB ; dit inschrijvingsgeld bestaat uit een vast en éénmalig bedrag van 75 € geldig voor een periode van 5 jaar en een bedrag van 13 € per examengedeelte (BTW van 21% niet inbegrepen);

3.1.2

zich bij het ITLB ingeschreven hebben met behulp van een inschrijvingsformulier dat gratis bij deze instelling kan bekomen worden ;

3.1.3

bij dit inschrijvingsformulier een kopie van het attest of van de attesten gevoegd hebben, dat beantwoordt aan het model dat in de bijlage bij het ministerieel besluit wordt weergegeven ; de kandidaat mag enkel het examen afleggen [categorie(ën) van gevaarlijke goederen en vervoerswijze(n)] dat overeenkomt met de opleiding waarvoor dit attest of deze attesten gelden ; voor een examen dat tot de uitbreiding van het geldigheidsbereik van een geldig scholingscertificaat moet leiden, in voorkomend geval afgeleverd op basis van artikel 12§4 van het koninklijk besluit, dient bovendien een kopie van dit certificaat bijgevoegd te worden.

3.2

Ten minste twee weken vóór het examen nodigt het ITLB de kandidaat schriftelijk uit om deel te nemen aan het examen en deelt hem de datum, uur en plaats mee. Het ITLB bezorgt dit examenreglement aan de kandidaat.

3.3

Het ITLB kan met de diensten of instellingen die de scholingscursussen verstrekken, een procedure voor de inschrijving en uitnodiging vastleggen die afwijkt van de punten 3.1.1 en 3.2.

4. Voorschriften tijdens het examen

4. Voorschriften tijdens het examen

4. Voorschriften tijdens het examen

4.1

Vóór de aanvang van het examen moeten de kandidaten hun identiteitskaart of paspoort voorleggen om de identiteitscontrole mogelijk te maken.

4.2

De administratieve en andere inlichtingen moeten vóór de aanvang van het examen verstrekt worden door de door het ITLB aangestelde examenverantwoordelijke. Gedurende het examen mogen de kandidaten op geen enkele manier met elkaar communiceren.

4.3

Kandidaten die zich meer dan dertig minuten na het aanvangsuur van het examen aanbieden, mogen niet aan het examen deelnemen.

4.4

Tussen de kandidaten moet er in alle richtingen voldoende afstand bewaard worden. De plaatsen worden aangewezen door een verantwoordelijke van het ITLB.

4.5

Het aantal toezichters moet een correct verloop van het examen kunnen verzekeren. De toezichters mogen zich niet met andere zaken bezig houden.

4.6

Het ITLB stelt aan de kandidaten de betreffende reglementering ter beschikking. Enkel deze documentatie mag gedurende het examen gebruikt worden. Deze documentatie mag niet worden uitgewisseld of doorgegeven door de kandidaten. Elke aantekening op deze documentatie alsmede elk gebruik van electronische apparaten, met uitzondering van een eenvoudige rekenmachine, is verboden. Enkel het door het ITLB verstrekte kladpapier mag door de kandidaten gebruikt worden.

4.7

Buiten de kandidaten, de leden van de examencommissie en het personeel van het ITLB mag niemand het examenlokaal betreden. De kandidaten die hun examen beëindigd hebben, moeten onmiddellijk dit lokaal verlaten en dit ten vroegste dertig minuten na het begin van het examen.

4.8

Aan kandidaten op belendende plaatsen wordt voor elk examengedeelte een verschillende vragenlijst verstrekt

4.9

Bij fraude of poging tot fraude wordt de kandidaat uitgesloten van het examen. Indien de fraude pas achteraf aan het licht komt, wordt het examen van deze kandidaat als ongeldig beschouwd. Bij fraude of poging tot fraude wordt een rapport opgesteld door een verantwoordelijke van het ITLB.

5. Nieuw examen

5. Nieuw examen

5. Nieuw examen

5.1

Een kandidaat die alleen slaagt voor een welbepaald examengedeelte, is vrijgesteld voor dit gedeelte bij het afleggen van een nieuw examen. Deze vrijstelling is vijf jaar geldig.

5.2

De in 3.1.3. voorziene documenten zijn niet vereist bij een nieuw examen.

5.3

De vervaldatum van een certificaat dat in dit geval bekomen werd, houdt rekening met de datum van het slagen van het eerste examengedeelte.

6. Examenresultaten

6. Examenresultaten

6. Examenresultaten

6.1

Het ITLB deelt de resultaten - en in voorkomend geval, de in punt 4.9 beoogde rapporten - mee aan de secretaris van de examencommissie. Deze laatste bewaart de in punt 4.9 beoogde rapporten gedurende ten minste zes jaar.

6.2

Het ITLB bewaart gedurende ten minste zes jaar de verbeterde examens en de attesten die beantwoorden aan het model dat in de bijlage bij het ministerieel besluit weergegeven wordt. De verbeteraar moet zijn naam duidelijk op de door hem gecorrigeerde examens plaatsen.

6.3

De secretaris houdt een lijst bij van de personen die geslaagd zijn voor een examen of een gedeelte daarvan.

6.4

Het ITLB deelt het examenresultaat per brief aan de kandidaten mee.

6.5

De kandidaten wier examen ongeldig werd verklaard op basis van punt 4.9, worden daar door de examencommissie via een aangetekend schrijven van op de hoogte gebracht, en dit ten laatste vijftien werkdagen na het examen.

6.6

De scholingscertificaten worden door het ITLB gedrukt en worden daarna aan de secretaris van de examencommissie of zijn afgevaardigde toegezonden om door hen te worden ondertekend en onmiddellijk te worden opgestuurd naar de kandidaten.

7. Beroepsprocedure

7. Beroepsprocedure

7. Beroepsprocedure

7.1

Bij de in punt 4.9 voorziene gevallen hebben de betrokken kandidaten vanaf de datum waarop deze beslissing aan hen werd medegedeeld, gedurende een maand het recht om het in punt 4.9 beoogd rapport in te zien. De inzage van dit rapport gebeurt op het secretariaat van de examencommissie in het bijzijn van een lid van de examencommissie.

7.2

De kandidaten die niet geslaagd zijn, hebben vanaf de datum waarop dit aan hen werd medegedeeld, gedurende twee maanden het recht om hun gecorrigeerd examen in te zien op het secretariaat van het ITLB. De inzage gebeurt in het bijzijn van een personeelslid van het ITLB.

7.3

Uiterlijk één maand na afloop van de in punt 7.1 en 7.2 vastgestelde periodes kunnen de in 7.1 en 7.2 vernoemde kandidaten schriftelijk een klacht indienen bij de examencommissie. Deze laatste neemt een beslissing binnen de drie maanden die volgen op de datum van de ontvangst van de klacht. De examencommissie deelt haar met redenen omklede beslissing onmiddellijk mee aan de betrokken kandidaat en dit per aangetekend schrijven.

8. Geldigheid van de certificaten

8. Geldigheid van de certificaten

8. Geldigheid van de certificaten

8.1

Er wordt een certificaat afgeleverd per categorie van goederen.

8.2

Indien er een uitbreiding is naar een andere transportwijze, zal de vervaldag van het certificaat ongewijzigd blijven. Het certificaat zal verlengd worden indien een nieuw examen “gemeenschappelijk deel” wordt afgelegd voor de vervaldag.

8.3

Indien er een uitbreiding is naar een andere categorie van goederen, zal de datum van het examen over “het gemeenschappelijk gedeelte” voor deze andere categorie bepalend zijn voor de vervaldag van het certificaat.

Examenreglement PDF

Het examenreglement is ook beschikbaar in PDF.

Examenreglement PDF

Het examenreglement is ook beschikbaar in PDF.

Examenreglement PDF

Het examenreglement is ook beschikbaar in PDF.

Nog vragen?

Geen zorgen, we zijn hier om te helpen! Onze Frequently Asked Questions of "Veelgestelde Vragen" sectie bevat antwoorden op de meest voorkomende vragen.

Nog vragen?

Geen zorgen, we zijn hier om te helpen! Onze Frequently Asked Questions of "Veelgestelde Vragen" sectie bevat antwoorden op de meest voorkomende vragen.

Nog vragen?

Geen zorgen, we zijn hier om te helpen! Onze Frequently Asked Questions of "Veelgestelde Vragen" sectie bevat antwoorden op de meest voorkomende vragen.